บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ถอดบทเรียนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (1)