บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ตอน การเตรียมตัวเพื่อไปสมัครงาน