บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ด้วยการนำกระบบการแก้ปัญหาของระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการแก้ปัญหาชีวิตส่วนตัว