บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ดัชนีที่8-2-51 คณะสหเวชศาสตร์