บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) จุฬาฯ ๒๕๐๗...๕๐ ปีที่ผูกพัน