บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) งานประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนสถานะองค์ความรู้มิติวัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ