บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) คำถามแบบใช้คำถาม(Wh – Question)