บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ความสำเร็จในเขตภาคเหนือตอนล่าง