บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ความรู้ที่ได้จากการเรียนคอมพิวเตอร์