บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ความต้องการและบทบาทที่ปฏิบัติจริงของเจ้าพนักงานเคหกิจเกษตร