บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ความซื่อสัตย์ (integrity) ในการทำงาน