บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ความจำเป็นที่ต้องมีการบริหารงานวิจัย