บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ความคาดหวังและตั้งใจกับวิชานี้