บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี