บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ