บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ข้าราชการส่วนท้องถิ่นทำการเกษตรหลังเวลาเลิกงาน หรือวันหยุด