บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ข้อเด่นประการสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ