บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ข้อผิดพลาดในการเขียนยุทธศาสตร์