บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ข้อคิดการทำงานของฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำท้องถิ่น