บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป