บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) กิจกรรมภาษาอังกฤษแบบ Active learning สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา