บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) กิจกรรมบนฐานปัญญา ๕ : ปรัชญาและจิตวิทยาการจัดกระบวนการ ตอนที่ ๑