บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) การใส่วาทกรรมประชาธิปไตยในบริบทของสังคมไทย