บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) การเลือกตั้งในชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด