บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ( brain based learning : bbl )