บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) การเปลี่ยนผ่านทั้งระบบใน 4 องค์ประกอบสำคัญ