บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) การเข้าใจกับเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านการพูดและภาษา