บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) การเขียนแผนผังอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนที่ส่งผลต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสังคมไทย