บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) การอ่านเพื่อให้เกิดความเข้าใจ (Reading Comprehension)