บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) การอนุญาตให้นักโทษออกไปทำงานนอกเรือนจำเป็นการชั่วคราว (Work Release)