บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) การสัมภาษณ์เพื่อสร้างแรงจูงใจ