บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) การวางแผน อปท.เพื่อขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ