บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) การวัดและประเมินผล : การประเมินตามสภาพจริง (Authentic assessment)