บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) การรวมกลุ่มลงทุนและพัฒนาทางเศรษฐกิจ