บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ