บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) การฝJกประสบการณ%วิชาชีพครูเต็มรูป 1