บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562