บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) การผ่านแดนทางศุลกากรไม่ต้องชำระค่าภาษีและอากร