บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) การประเมินตามสภาพจริง (Authentic assessment)