บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) การทดลองเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล