บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) การตั้งคำถามเพื่อปรับความคิด