บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) การจัดทำและการประกาศยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี