บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) การจัดทำความตกลงการค้าเสรี