บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียน