บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนขนาดใหญ่