บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) การจัดการสิ่งแวดล้อม, นิเวศวิทยาเชิงพุทธบูรณาการ