บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) การจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วม