บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) กับดักของประเทศรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap)