บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) กลยุทธ์ใหม่ๆสำหรับการแข่งขันในยุคโลกาภิวัตน์