บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) กรณีศึกษาปัญหาการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น